ANBI

Het doel van Stichting Benefiet voor NOP.
Tijdens het voorbereiden en organiseren van evenementen, kwamen wij erachter dat het organiseren van activiteiten voor goede doelen en het zoeken van financiële -en of materiele steun hiervoor niet voor elke organisatie  is weggelegd.

Vaak weet men niet de weg die je hiervoor moet bewandelen. Als stichting werken wij niet voor particuliere doelen!!

Om ook voor die instanties die niet over de mogelijkheden beschikken, het slagen van een benefiet-activiteit mogelijk te maken, hebben wij begin juli 2016 op het kantoor van notaris Prummel in Emmeloord, de stichting: BenefietvoorNOP opgericht.

Als stichting werken wij binnen de grenzen van de Noordoostpolder.

Wij zoeken zelf naar objecten en doelen, maar men kan ook met ons contact opnemen en een verzoek tot steun indienen via info@benefietvoornop.nl .

Aanvragen van particulieren kunnen niet worden gehonoreerd!

Na het eerste contact, gaan wij kijken wat wij met een eventuele aanvraag kunnen doen.
Binnen 2 weken hoort men, of wij iets voor elkaar kunnen betekenen.

Doelstelling van de stichting is, zonder winstbejag, instellingen mogelijkheden bieden om doelen te bereiken.

De stichting is er voor organisaties, verenigingen en instellingen.

 • Activiteiten
  Het organiseren van evenementen en bezigheden, waarvan de eventuele opbrengst volledig ten goede komt aan het goede doel.

  Dit kunnen eendaagse zaken zijn, maar meerdaagse acties zijn evengoed mogelijk.Via onze website: www.benefietvoornop.nl en onze pagina op Facebook maken wij onze activiteiten bekend, al dan niet met hulp van de lokale en regionale media.
  De activiteiten vinden enkel en alleen plaats binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Noordoostpolder.

Organisatiestructuur
Voorzitter
Alex Jacobs
Fondsenwerving, Sponsoring & Social Media

Secretaris
Sandra Bartels
Website

Penningmeester
Gradie Weultjes
Financieel Adviseur & Vergunningen

Algemeen Bestuursleden
Jan de Graaf

Het bestuur zal in onderling overleg, de taken die voortvloeien uit het organiseren en opzetten van acties, verdelen.

De basistaken van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting.

De bestuurders voeren hun taken uit, op vrijwillige basis.

De stichting is opgericht begin juli 2016, ten kantore van Notariskantoor Prummel in Emmeloord en heeft geen winstoogmerk.

Financiering
De stichting zal het vermogen vormen vanuit de volgende opties:

 • Opbrengsten te organiseren evenementen
 • Opbrengsten fondsenwerving
 • Aanvragen van subsidies
 • Donaties
 • Schenkingen
 • Legaten
 • Giften
 • Alle andere verkrijgingen en baten

Vermogensbeheer
Jaarlijks legt de stichting middels een beknopt jaarverslag, verantwoording af over de besteding van de binnengekomen geldelijke middelen.

Op onze website www.benefietvoornop.nl is de verantwoording over een lopend boekjaar vanaf 1 maart in het volgende boekjaar in te zien. (verantwoording boekjaar 2018 staat vanaf 1 april 2019 op de site).

Indien het bestuur van de Stichting Benefiet voor Nop, besluit de stichting te ontbinden, zal het eventuele positieve saldo van de stichting, worden overgemaakt, naar een  stichting met een vergelijkbare instelling en ANBI-status, dit bij meerderheid binnen het bestuur.