Werkwijze

Het bestuur zal in onderling overleg, de taken die voortvloeien uit het organiseren en opzetten van acties, verdelen. De basistaken van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. De bestuurders voeren hun taken uit, op vrijwillige basis.

De stichting zal het vermogen vormen vanuit de volgende opties:

  • Opbrengsten te organiseren evenementen
  • Opbrengsten fondsenwerving
  • Aanvragen van subsidies
  • Donaties
  • Schenkingen
  • Legaten
  • Giften
  • Alle andere verkrijgingen en baten

Jaarlijks legt de stichting middels een beknopt jaarverslag, verantwoording af over de besteding van de binnengekomen geldelijke middelen. Op onze website www.benefietvoornop.nl is de verantwoording over een lopend boekjaar vanaf 1 juni het volgende boekjaar in te zien. (verantwoording boekjaar 2018 staat vanaf 1 april 2019 op de site).

Het organiseren van evenementen en bezigheden, waarvan de eventuele opbrengsten volledig ten goede komen aan de goede doelen. Dit kunnen eendaagse zaken zijn, maar meerdaagse acties zijn evengoed mogelijk.

Via onze website: www.benefietvoornop.nl en onze Facebookpagina maken wij onze activiteiten bekend, dit met hulp van de lokale en regionale media. De activiteiten vinden enkel en alleen plaats binnen de Noordoostpolder.

Het bestuur zal in onderling overleg, de taken die voortvloeien uit het organiseren en opzetten van acties, verdelen. De basistaken van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. De bestuurders voeren hun taken uit, op vrijwillige basis.

Indien het bestuur van de Stichting BenefietvoorNOP, besluit de stichting te ontbinden, zal het eventuele positieve saldo van de stichting, worden overgemaakt, naar een stichting met een vergelijkbare instelling en een ANBI-status, dit bij meerderheid binnen het bestuur.